Lázně duševní

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto smluvní podmínky platí pro nákup a používání Audio seminářů Myšlenkologie na stránkách www.myslenkologie.cz | www.myslenkologie.info (dále jen "Aplikace"), kterou provozuje Ivana Bendová, IČ 06434398, se sídlem Roudnická 64, 413 01, Vrbice - Vetlá (dále jen „Provozovatel“), kontaktní email: podpora@myslenkolie.info
 2. Uživatelem aplikace je každá fyzická nebo právnická osoba, která si vytvoří uživatelský účet (dále jen „uživatel“). Vytvoření uživatelského účtu spočívá v zadání emailové adresy, hesla a volitelně jména kvůli oslovení.
 3. Aplikace je webová služba sloužící primárně k online výuce.

II. Licenční podmínky

 1. Majetková práva k aplikaci podle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, náleží provozovateli.
 2. Provozovatel tímto uděluje uživateli omezenou, osobní, nepřenosnou licenci k používání aplikace.
 3. Předplatné lze uhradit pomocí platební služby Stripr (tedy včetně platebních a kreditních karet). Objednaná služba bude aktivována do 1 hodiny po uhrazení (při instantních platbách přes Stripe).
 4. Přístup do aplikace se objednává na dobu neomezenou dle platného ceníku.
 5. Provozovatel neodpovídá za žádné ztráty nebo škody, na zdraví, včetně, bez omezení, nepřímé nebo následné ztráty nebo poškození, nebo jakékoli ztráty nebo škody, které uživateli vzniknou. Uživatel by měl vždy vyhledat primárně kvalifikovanou lékařskou pomoc. Informace obsažené na této webové stránce slouží pro všeobecné informační účely.

III. Práva a povinnosti uživatelů

 1. Uživatel se zavazuje neužívat aplikaci žádným způsobem, kterým by jakkoli narušoval práva provozovatele.
 2. Uživatel si uvědomuje, že tato služba neslouží jako náhrada za lékařské služby, ale pouze jako doplněk. Uživatel se zdravotními obtížemi by měl vždy vyhledat primárně kvalifikovaného lékaře.
 3. Uživatel nemá právo propůjčovat své uživatelské jméno a heslo třetím osobám - účty jsou nepřenosné, neprodejné, patří jen a pouze vám.
 4. Provozovatel je oprávněn zamezit užívání aplikace uživatelem, o kterém se lze důvodně domnívat, že porušuje toto smluvní podmínky.
 5. V případě porušení těchto smluvních podmínek si provozovatel vyhrazuje právo okamžitě zrušit uživatelský účet uživatele a bez nároku na refundaci.

IV. Úplata za užívání aplikace

 1. Některé lekce seminářů na www.myslenkologie.cz | www.myslenkologie.info jsou zdarma. Pokud se rozhodnete nepokračovat, nemusíte dělat nic. Nebojte se, žádné faktury vám zasílat nebudeme :-)
 2. Většina lekcí v jednotlivých sekcích jsou placené formou poplatku a to dle ceny uvedené u příslušného semináře.
 3. Řádný daňový doklad v elektronické podobě ve formátu PDF je uživateli zaslán na vyžádání na jeho emailovou adresu.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo ceny seminářů kdykoliv měnit. Případná změna ceny však nijak neovlivní stávající uživatele seminářů.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv vyhlašovat slevové a jiné akce, o kterých informuje na svých stránkách www.myslenkologie.cz | www.myslenkologie.info nebo jiným způsobem.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo informovat uživatele o nových seminářích prostřednictvím uvedeného emailu. Několikrát do roka (cca 4x) jsou zasílány aktuality pokud se uživatel k odběru přihlásil. Z tohoto odběru se může uživatel kdykoliv odhlásit.

V. Způsoby platby za používání aplikace

 1. Platbu za používání aplikace je možno provést prostřednictvím služby Stripe.
 2. Uživatel je oprávněn neomezeně využívat aplikaci se všemi jejími funkcemi a to bez jakýchkoliv doplňujících plateb.
 3. Vstup do aplikace je přes uživatelské jméno (email) a heslo uživatele. Tyto údaje jsou důvěrné a nepřenosné. Uživatel zodpovídá za uchovávání těchto údajů v tajnosti.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit vzhled aplikace a rozšiřovat aplikaci o nové funkce a stávající funkce upravovat a měnit.

VI. Záruka, Reklamace, Odstoupení od smlouvy

 1. Poskytovatel nabízí 100% záruku na vrácení peněz do 14 dnů od dne nákupu (plná refundace) pro případ, že bude uživatel nespokojen s podobou služby, kterou zakoupil.
 2. Provozovatel v ostatních bodech výslovně neposkytuje žádnou záruku na aplikaci. Aplikace se poskytuje tak, jak je nabízena, bez jakékoli záruky, ať již výslovně uvedené nebo mlčky předpokládané.
 3. Veškerá rizika spojená s užíváním této aplikace nese uživatel. Provozovatel nenese v žádném případě odpovědnost za škodu vzniklou používáním aplikace, ať by byla jakákoli.
 4. Provozovatel zaručuje, že aplikace pracuje v souladu s jejím popisem obsaženým na stránkách www.myslenkologie.cz | www.myslenkologie.info. Pokud během užívání audio seminářů uživatel zjistí chování aplikace, které odporuje popisu na stránkách www.myslenkologie.cz | www.myslenkologie.info, předá provozovateli přesný popis zjištěné závady (prostřednictvím emailu podpory). V případě, že se jedná o závažnou závadu, která zabraňuje využívání aplikace, provozovatel závadu neprodleně a bezplatně odstraní.
 5. V případě nedostupnosti služby způsobené ať provozovatelem, poskytovatelem internetových služeb, útokem hackerů, vyšší mocí apod., učiní provozovatel vše proto, aby služba byla v co nejkratší době opět zprovozněna. V případě nepřiměřeně dlouhého výpadku provozovatel na základě žádosti uživatele prodlouží jeho předplatné o dobu, po kterou výpadek trval.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel shromažďuje a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje uživatelů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 2. Osobní údaje uživatelů budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s uživatelem a nebudou jinak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě.
 3. Registrací uživatel dává souhlas ke shromažďování informací o své osobě, a to pouze pro administrativní potřeby Provozovatele. Uživatel tímto výslovně dává souhlas k uložení svého jména, emailu, popř. dalších informací týkajících se uživatele do databáze Provozovatele. Zároveň volitelně uděluje souhlas k zasílání e-mailových zpráv týkajících se aplikace Myšlenkologie a službách s tím spojených. Uživatel se může kdykoliv z těchto zpráv odhlásit v patičce každého hromadného emailu.

VIII. Závěrečné ustanovení

 1. Vytvořením uživatelského účtu souhlasí uživatel s těmito smluvními podmínkami.
 2. Tyto smluvní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách provozovatele v den registrace uživatele a prvního vstupu do aplikace.
 3. Tyto smluvní podmínky mohou být provozovatelem jednostranně měněny, a to vždy s účinností k uplynutí 14 denní lhůty ode dne zveřejnění oznámení o změně smluvních podmínek na stránkách provozovatele (obchodní podmínky).
 4. Tyto smluvní podmínky jsou platné od 1. 3. 2022.